DIRECT INSCHRIJVEN >

GRATIS PROBEREN? >

Algemene voorwaarden van Studio Aktief en FitPower 24/7.

1.Algemeen
1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst ( verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u (hierna het “lid”) lid van Studio Aktief/Fitpower24/7, (hierna te noemen Studio Aktief) .

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Studio Aktief / Fitpower 24/7.
2.2. Studio Aktief is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Studio Aktief te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap
3.1. Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘Datum aanvang contract’. Het lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om aan Studio Aktief mee te delen dat hij / zij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de online inschrijving. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving.
3.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Studio Aktief worden overgedragen.
3.3. Studio Aktief behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen. Studio Aktief zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het lid betreft.
3.4. Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de overeenkomst vermelde vestiging en overige vestigingen van Studio Aktief, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.studioaktief.nl.

4. Lidmaatschapsgelden
4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via SEPA automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).
4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Studio Aktief, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten worden bij de eerste automatische afschrijving geïncasseerd.

4.4. Studio Aktief behoudt zich het recht voor om achterstanden te innen via SEPA automatische incasso.
4.5. Wanneer een SEPA automatische incasso wordt gestorneerd mag Studio Aktief stornokosten in rekening brengen.
4.6. Bij niet tijdige betaling is het lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Studio Aktief te worden voldaan. Het lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Studio Aktief tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
4.7. Indien Studio Aktief over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Studio Aktief het lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Studio Aktief tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau, is c.q. zal worden voldaan.
4.8. Voor het aangaan van een lidmaatschap betaalt een lid het reguliere tarief. Indien een lid een lidmaatschap aangaat voor 12 maanden met een bijbehorend kortingstarief en de betreffende duur is verstreken, dan wordt de lidmaatschapsovereenkomst verlengd met inachtneming van artikel 7.2 en wordt vanaf het einde van de initiële lidmaatschapsduur automatisch het reguliere maandtarief doorberekend.  Uiteraard is het lid te allen tijde gerechtigd een nieuwe jaarovereenkomst aan te gaan met Studio Aktief. In het geval van een kortingsvorm op grond van een Jeugdlidmaatschap zal, in het jaar dat het lid een leeftijdsgrens overschrijdt en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen in overeenstemming met zijn/haar nieuwe leeftijdscategorie, dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch worden doorberekend en kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.
4.9. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Studio Aktief is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
4.10. Studio Aktief is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 10%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, heeft het lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy
5.1. Studio Aktief verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
5.2. Studio Aktief verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachten en geschillenbeslechting.
5.3. Het lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Studio Aktief kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Studio Aktief.

6. Lidmaatschapspas
6.1. Het lid ontvangt, na ondertekening van de overeenkomst, een lidmaatschapspas. Voor deze pas rekent Studio Aktief kosten. De pas is strikt persoonlijk en kan niet uitgewisseld worden.
6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de vestiging op vertoon van een geldig lidmaatschapspas en of geldige vingerscan.
6.3. Studio Aktief is bevoegd om bij misbruik van deze pas het lid de toegang te ontzeggen.
6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan Studio Aktief te worden gemeld. Studio Aktief zal kosten voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het lid.

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap
7.1. Op een lidmaatschap met een initiële looptijd van 12, 24, of 36 maanden van een lid dat in de voorgaande 12 maanden geen lid is geweest, is de Studio Aktief tevredenheidsgarantie van toepassing. Het lid kan zich beroepen op deze garantie door uiterlijk binnen 30 dagen na de op zijn lidmaatschapsovereenkomst vermelde aanvangsdatum aan de balie van de op de voorzijde vermelde vestiging een mutatieformulier in te vullen. De tevredenheidsgarantie zal voorts alleen worden toegekend indien het lid conform de Studio Aktief administratie de betreffende vestiging binnen de voormelde 30 dagen periode minimaal 5 maal bezocht heeft. Bij toekenning zal Studio Aktief de door het lid vooruitbetaalde bedragen middels overschrijving aan het lid restitueren.
7.2. Indien het lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende vestiging opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
7.3. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een mutatieformulier, dat uitsluitend bij Studio Aktief verkrijgbaar is. Het mutatieformulier dient bij Studio Aktief te worden ingevuld en ingeleverd samen, en in overleg, met één van de medewerkers van Studio Aktief. De kopie van dit gezamenlijk ingevulde en ondertekende formulier, dient tevens als bewijs van de aanvraag tot opzegging voor het lid. Het mutatieformulier kan ook ingevuld worden en per mail worden verzonden naar info@studioaktief.nl. Opzegging is uitsluitend geldig na bevestiging van ontvangst van Studio Aktief.
7.4. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen adviseert Studio Aktief deze per aangetekende post te verzenden.
7.5. Het, door het lid, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Studio Aktief – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de vestigingen van Studio Aktief of een met Studio Aktief gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is .
7.6. Studio Aktief mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. als het lid niet (tijdig) aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. als het lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het lid;
d. indien het lid de huis- of zonnebankregels niet naleeft, dan wel indien het lid de toegang is geweigerd of ontzegt.
Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

8. Opschorting (tijdelijk stopzetten)
8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan middels een mutatieformulier schriftelijke toestemming aan Studio Aktief gevraagd worden het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Studio Aktief – deugdelijk bewijs.
8.2. Voor iedere opschorting is Studio Aktief bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.
8.3. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
8.4. De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

9. Openingstijden
9.1. Studio Aktief is bevoegd om vestigingen geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
9.2. Studio Aktief is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
9.3. Studio Aktief is bevoegd de in de overeenkomst vermelde vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft in dat geval geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden. Bij Fitpower 24/7 geleden geen restricties i.v.m. de eventuele openingstijden.

10. Informatieverplichting

10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres of bank gegevens) dienen per direct, schriftelijk, aan de in de overeenkomst vermelde vestiging, te worden doorgegeven.
10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Studio Aktief kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het lid.

11. Personal Training
11.1. Studio Aktief, dan wel derden, bieden in (meerdere) vestigingen zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

12. Aansprakelijkheid
12.1. Studio Aktief is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Studio Aktief of haar leidinggevenden.
12.2. Ieder lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Studio Aktief, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging.

13. Huisreglement
13.1. Het lid is bekend met de door Studio Aktief gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de vestiging en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke vestiging. Het lid is verplicht deze huisregels na te leven.
13.2. De vestiging kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
13.3. Het lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de zonnebank strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen.

14. Slotbepalingen
14.1. Overeenkomsten tussen het lid en Studio Aktief kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
14.2. In gevallen, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen waarin bovenstaande bepalingen niet voorzien zijn, zijn verder de Algemene Leveringswoorden van brancheorganisatie FIT!VAK van toepassing, alsmede het Nederlands Recht.

© 2021 STUDIO AKTIEF /
WEBDESIGN NIEUW ONTWERP/